close
Go to your local Modis

Privacy Notice Candidates

Data Controller

Modis Competence Center SRL

Personal Data Collected

Modis Competence Center collects the personal data/information of Data Subjects directly from them (through the CV’s and letters of intent transmitted) or indirectly; the indirect collection of personal data is done from publicly available sources, authorities, institutions, organisms with attributions in the workforce field, service providers (such as recruitment platforms).

By Data Subject we understand any person applying for a work position available inside Modis Competence Center and whose personal information is collected directly or indirectly in order to start the recruitment process (the candidate).

Personal information is any information relating to a natural person, identified or identifiable (Data Subject/candidate).

This information may include (but the list is not exhaustive):

     - General personal information: first and last name, gender, date and place of birth, citizenship, contact information (email address, telephone number, physical address), languages spoken, photos, any other information transmitted in CV’s and letters of intent
     - Information relating to the professional development: studies, professional development programs, any other information transmitted in CV’s and letters of intent
     - Sensitive data, if it is necessary and the national law allows it; this information may include checks of a person’s criminal record (if it is necessary and the national law allows it), medical history, any disabilities, race, ethnicity, religion

The Purpose of Data Collection and Processing

The personal information of Data Subjects is collected and processed in order to initiate and carry out the recruitment process, thus fulfilling the legitimate interests of Modis Competence Center.

The Processing of Personal Data

According to the legal provisions on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (national and EU legal provisions), Modis Competence Center must ensure personal information is safely processed and only processed for the purpose/purposes for which it was collected.

The personal information is processed both manually and by electronic means, using security measures, as well as standard operating procedures (which include administrative, technical, personnel and physical measures) to ensure data is protected against inappropriate or accidental use, illegal or unauthorized destruction, loss, modification, disclosure, acquisition or access. Modis Competence Center requests that its providers also implement appropriate security measures to ensure the protection of personal information they process on behalf of Modis.

Modis Competence Center will take appropriate and proportional steps to ensure the personal information it processes is relevant and is not redundant for the purposes of the processing, that it is correct and complete, and will not disclose the data to third parties (which may be clients, providers etc.) until after the Data Subjects have been appropriately informed.

In order to achieve its purpose for processing the personal information (namely initiating and carrying out the recruitment process), Modis Competence Center will process the personal data of Data Subjects over the entire duration of the recruitment process. After the process has ended, the personal information of Data Subjects who were not hired by Modis will be stored for an additional 24 months. This is done so that Data Subjects can be contacted again when there is another suitable position available inside Modis. Data Subjects have the right to request the deletion of their personal information during the period mentioned above, and Modis will comply with the request and delete and/or destroy the data from all storage mediums (physical and electronic).

The Rights of Data Subjects

According to applicable legal provisions, Data Subjects have the right to access their personal data, the right to request the data be rectified, the right to request the deletion of the data, the right to request the restriction of the processing of the data, the right to data portability (when automated processing is carried out), the right to oppose the processing of their data and to oppose being subjected to profiling.

However, the rights to access, rectify and delete do not apply to certain personal data, on the basis of applicable legal provisions, and Modis Competence Center will communicate this to the Data Subjects making these requests. Furthermore, the recruitment process inside Modis does not currently use automated processing, and therefore the right to data portability is not applicable. Modis will nonetheless try to assist with such requests if that doesn’t involve disproportionate efforts.

To exercise these rights, Data Subjects may contact Modis Competence Center using the email address office@modis.com.

Modis Competence Center may request Data Subjects to provide additional information in order to establish their identities.

Data Subjects have the right to lodge a complaint with a supervisory authority and to introduce a legal remedy.

Please let us know if you wish to rectify your personal information, using the email address office@modis.com.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Operatorul

Modis Competence Center SRL

Date cu Caracter Personal Colectate

Modis Competence Center colectează datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate direct de la acestea (prin CV-urile și scrisorile de intenție transmise) sau indirect; colectarea datelor în mod indirect se face utilizând surse disponibile public, de la organisme, autorități, instituții publice, entități cu atribuții în domeniul ocupării forței de muncă, furnizori de servicii (de exemplu platforme de recrutare).

Prin Persoană Vizată înțelegem orice persoană care aplică pentru o poziție de muncă sau profesională deschisă în cadrul Modis Competence Center și ale cărei date cu caracter personal sunt colectate direct sau indirect în vederea inițierii procesului de recrutare (candidatul).

Date cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (Persoană Vizată/candidat).

Aceste informații pot include (dar fără a se limita la):

     - Informații personale: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, datele de contact (adresă de email, număr de telefon, adresă fizică), limbile cunoscute, fotografii, orice alte informații transmise de Persoanele Vizate în CV-uri și în scrisorile de intenție
     - Informații privind dezvoltarea profesională: formare profesională (studii), programe de dezvoltare profesională, orice alte informații transmise de Persoanele Vizate în CV-uri și în scrisorile de intenție
     - Informații sensibile, dacă este necesar și legea națională permite; aceste date pot include verificări ale antecedentelor penale (dacă este necesar și legea națională permite), informații medicale, starea de invaliditate, apartenența la rasă, etnie, religie

 Scopul Colectării și Prelucrării Datelor

Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate sunt colectate și prelucrate cu scopul de a iniția și de a derula procesul de recrutare și selecție personal, îndeplinind astfel interesele legitime ale Modis Competence Center.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Potrivit prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar), Modis Competence Center are obligația de a administra datele în condiții de siguranță și numai pentru scopul pentru care au fost colectate.

Datele sunt prelucrate atât prin mijloace manuale, cât și prin mijloace electronice, utilizând metode și tehnologii de securitate și politici și proceduri adecvate (care includ măsuri administrative, tehnice, de personal și fizice) pentru a proteja informațiile cu caracter personal împotriva utilizării necorespunzătoare sau accidentale, distrugerii ilegale sau neautorizate, pierderii, modificării, dezvăluirii, achiziției sau accesului. Măsuri adecvate de protecție sunt solicitate și furnizorilor Modis Competence Center în vederea asigurării securității datelor cu caracter personal.

Modis Competence Center va lua măsuri adecvate și proporționale pentru a asigura că datele cu caracter personal prelucrate sunt relevante și că nu sunt redundante pentru scopurile urmărite, că sunt corecte și complete și nu va dezvălui datele cu caracter personal terților (care pot fi clienți, furnizori etc.) decât după informarea Persoanelor Vizate.

În vederea realizării scopului de inițiere și derulare a procesului de recrutare și selecție personal, Modis Competence Center va prelucra datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate pe toată perioada de desfășurare a relațiilor Persoanelor Vizate cu Modis (și anume în timpul procesului de recrutare personal). Ulterior încheierii procesului de recrutare și selecție, datele cu caracter personal ale candidaților respinși vor fi păstrate pentru o perioadă de 24 luni în vederea contactării Persoanelor Vizate la eliberarea altor poziții în cadrul Modis. Persoanele Vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care le privesc oricând pe parcursul perioadei menționate mai sus, iar Modis se va conforma și va șterge și/sau distruge datele de pe orice suport de păstrare (fizic și electronic).

Drepturile Persoanelor Vizate

Conform prevederilor legale aplicabile, Persoanele Vizate beneficiază de dreptul de acces la date, de dreptul de a solicita rectificarea datelor, ștergerea datelor, de dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, de dreptul de a solicita portarea datelor (în cazul în care se desfășoară procese decizionale automatizate), de dreptul de a se opune prelucrării datelor și procesului decizional automatizat.

Totuși, drepturile de acces, de rectificare și de ștergere nu se aplică în cazul anumitor date cu caracter personal, în baza legilor aplicabile, iar Modis va comunica acest lucru Persoanelor Vizate care au făcut respectivele solicitări. De asemenea, în acest moment procesul de recrutare din cadrul Modis Competence Center nu implică procese decizionale automatizate, prin urmare dreptul la portare nu este aplicabil. Modis va încerca totuși să răspundă solicitărilor de acest fel în cazul în care ele apar și în măsura în care acest lucru nu implică eforturi disproporționate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Persoanele Vizate pot contacta Modis Competence Center utilizând adresa de email office.ro@modis.com.

Modis poate solicita Persoanelor Vizate să ofere informații suplimentare pentru a stabili identitatea acestora.

Persoanelor Vizate le este de asemenea recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Vă rugăm de asemenea sa anunțați utilizând adresa de email office.ro@modis.com dacă doriți rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.